Skip to main content

تمامی تنظیمات ( پیشرفته)

تمامی تنظیم یک ابزار پیشرفته برای اصلاح تمامی تنظیمات سایت در یک صفحه است. برای مثال شما چندین فروشگاه دارید و نیاز دارید فروشگاههای بعد ایراد دقیقه مانند فروشگاه اول تنظیم کنید. بنابر این انجام تمامی تنظیمات در یک صفحه با کمک " تمامی تنظیمات" می‌تواند در وقت شما صرفه جویی بسیاری کند.

انجام تنظیمات در این پنجره تنها به کاربران پیشرفته توصیه می‌شود. توصیه می شود که این تنظیمات را تنها در صورتی که کاربر با کارکرد سیستم کاملا آشنا باشد انجام دهد.

برای تعریف این تنظیمات:

به منوی پیکربندی و پس از آن تنظیمات و سپس تمامی تنظیمات( پیشرفته) بروید. پنجره تمامی تنظیمات( پیشرفته) نمایش داده می شود:

تنظیمات پیشرفته

روی اضافه کردن رکورد جدید کلیک کنید تا تنظیمات جدید را اضافه کنید. پنجره به صورتی که در زیر نمایش داده می شود گسترش میابد:

افزودن تنظیمات پیشرفته

تنظیمات جدید را به صورت زیر وارد کنید:

. نام تنظیمات را وارد کنید.

. ارزش تنظیمات را وارد کنید.

. مشخص کنید این تنظیمات در کدام فروشگاه انجام شود.

روی (به روز رسانی) کلیک کنید. پس از این، تنظیمات جدید در پنجره تمامی تنظیمات نمایش داده می شود.

یادداشت: همانگونه که در بالا توضیح داده شد، شما می توانید ارزش هر پارامتر را با کلیک کردن روی دکمه ویرایش در کنار هر پارامتر ویرایش کنید.