Skip to main content

انبارها

وب شاپ آرسینا از انبارهای متعدد پشتیبانی می کند. این ابزار به صاحب فروشگاه این امکان را می‌دهد که فهرست کالاهای موجود در انبار های مختلف را داشته و تدارکات را بهبود بخشد.

قسمت زیر چگونگی اضافه کردن انبارها را توضیح می دهد که شامل جزئیات امار ها مانند اسم، کشور، آدرس و غیر می شود.

برای اضافه کردن انبار های جدید:

به منوی پیکربندی پس از آن قسمت ارسال و سپس قسمت انبارها بروید. پنجره انبارها نمایش پیدا می کند:

انبار ها

روی اضافه کردن جدید کلیک کنید. پنجره اضافه کردن یک انبار جدید نمایش پیدا می کند:

افزودن انبار جدید

جزئیات انبار را به صورت زیر وارد کنید:

. نام

. کشوری که انبار در آن قرار دارد.

. استانی که انبار در آن قرار دارد.

. شهری که در آن قرار دارد.

. آدرس انبار

. کدپستی انبار

. در قسمت نظر مدیر، نظ و ریا اطلاعاتی برای استفاده داخلی وارد کنید.