Skip to main content

معرفی

این یک ابزار کاملن اختصاصی فروش گستر است که به شما امکان تعریف کمپینهای بازاریابی خودکار و ابزارهای منحصر به فردی را در این زمینه می‌دهد. که مدیریت فروشگاه را آسانتر و در زمان و انرژی صرفه جویی میکند. با وجود فروشگاههای متعدد تمایز با رقبا و وفادارسازی مشتریان از همیشه پیچیده تر شده است. این ماژول ایجاد شده که به شما در دستیابی به این مهم کم کند.

فرآیندها

هسته اصلی این ماژول فرآیندها هستند. فرآیندها قالبهایی هستند که با استفاده از آن ها خودکارسازی وظایف و کمپینهای بازاریابی طراحی میشوند.

هر فرآیند متشکل از ترکیب متفاوتی از رویدادها، عملیات و قوانین است. که به محض فعال شدن باقی کار را موتور فرآیند فروش گستر برای شما انجام می‌دهد.

رویدادها

وقتی فرآیندی را ایجاد میکنید، میتوانید رویدادی را که باعث شروع فرآیند می‌گردد را انتخاب کنید. این رویداد میتواند هر اتفاقی در فروشگاه باشد مانند پرداخت شدن یک سفارش یا رها شدن یک سبد خرید.

عملیات

پس از انتخاب یک رویداد، میتوانیم عملیاتی که پس از رخداد آن باید انجام شود را تعیین کنیم. مثلن میتوانیم در صورت رخداد رویداد پرداخت سفارش، عملیات ارسال ایمیل را انجام دهیم.

قوانین

یک فرآیند میتواند با استفاده از قوانین مشخصتر شود. قوانین میتوانند فرآیندها را به شرایط خاصتری محدود کنند. و این امکان را فراهم میکنند که در شرایط مشخصی یک فرآیند اجرا شود. مثلن میتوانید تعیین کنید در صورت پرداخت شدن یک سفارش اگر مبلغ سفارش بیش از 100،000تومان بود پیام ارسال شود.

زمانبندی

با استفاده از این ماژول میتوانید تعیین کنید که یک فرآیند چه زمانی اجرا گردد که میتواند در لحظه باشد، بعد از یک تاخیر زمانی باشد، یا حتا در یک روز یا ساعت مشخص انجام شود. این قابلیت این امکان را به شما می‌دهد که در مناسبترین زمان که مشتری به پیام شما واکنش میدهد پیامهای بازاریابی خود را برای او ارسال نمایید.