Skip to main content

اتصال به ترب

اتصال به ترب

برای استفاده از ماژول ارتباط با ترب وارد تب تنظیمات شده

نمایش تب تنظیمات ماژول اتصال به ترب

• در سایت ترب با استفاده از شروع ثبت نام، ثبت نام می کنید.

• دکمه فعال در را روشن کرده و و روی دکمه ذخیره کلیک می کنید.

• وارد URL زیر می¬شوید، باید اسم فروشگاه خود را در این صفحه ببینید. https://www.dariushmarket.ir/integrations/torob/products?page=0&pagesize=100